ΣΤΕ

ΣΤΕ

Με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων (EPBD 31/2010/EC), θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά η ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων της χώρας μας.

Η πρόσφατη ραγδαία αύξηση της υπολογιστικής ισχύος των σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών επέτρεψε την προσέγγιση μαθηματικών μοντέλων χρησιμοποιώντας αριθμητικές μεθόδους αναπτύσσοντας τον κλάδο της Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής.

Η μελέτη φωτισμού ή φωτοτεχνική μελέτη, είναι ο σχεδιασμός ενός συστήματος φωτισμού για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Τα δεδομένα αλλάζουν όταν στον υπό μελέτη χώρο επικρατούν ειδικές συνθήκες, όπως υψηλό ποσοστό υγρασίας, ακραίες θερμοκρασίες, υψηλή συγκέντρωση χημικών παραγόντων, ρύπων ή σκόνης κτλ.

Ένας από τους πλέον δημοφιλείς Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές (PLC) στον κόσμο, ο AC500 της ΑΒΒ, εξελίχθηκε λανσάροντας ένα νέο βελτιωμένο μοντέλο το οποίο έχει αναβαθμίσει σε υψηλότερα επίπεδα την απόδοση της λειτουργίας του.

Σουηδική εταιρεία με δραστηριότητα στο σχεδιασμό λογισμικού έχει αναπτύξει σύγχρονο σύστημα μέτρησης χρόνου λειτουργίας και αποδοτικότητας εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε εργοστασιακές και βιομηχανικές μονάδες.

Οι πλατφόρμες μεταφοράς είναι κομβικό τμήμα των παραγωγικών διεργασιών και μεταφέρουν εξαρτήματα ή υλικά από ένα σημείο της διεργασίας στο άλλο. Πιθανή αστοχία τους διακόπτει τη ροή της παραγωγής και οδηγεί τη μονάδα σε παύση λειτουργίας.

Ερευνητές από το Massachusetts Institute of Technology (MIT) των ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ένα σύστημα συσσωρευτή υγρού τύπου που θα μπορούσε να επιτρέψει την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα.

Η εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανική παραγωγή αποτελεί θέμα ιδιαίτερης αξίας. Βασική επιδίωξη και πρωταρχικός στόχος είναι η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας.

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η πολιτική ενεργειακού συμψηφισμού αυτοπαραγωγών από Φωτοβολταϊκές (Φ/Β) εγκαταστάσεις που ξεκίνησε το Δεκέμβριο 2014, ενώ αναλύονται μέσω δύο μελετών περίπτωσης οι σημαντικότερες παράμετροι που επηρεάζουν την ελκυστικότητα μιας τέτοιας επένδυσης.

Ο χώρος εντός του οποίου εγκαθίστανται και δραστηριοποιούνται αριθμός παραγωγικών δραστηριοτήτων και αναπτύσσονται έργα υποδομών (οδοποιία, δίκτυα κτλ) - βιομηχανικές περιοχές - αποτελούν μικρές και αποκεντρωμένες λεκάνες απορροής. Οι πιέσεις που δέχεται το φυσικό και ιδιαίτερα το υδάτινο περιβάλλον στις περιοχές αυτές, σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων από τις εγκατεστημένες δραστηριότητες (επιχειρήσεις), όπου παρατηρούνται περιστασιακές και συστηματικές απορρίψεις ανεπεξέργαστων ή μερικώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στους αποδέκτες, καθώς και με την απόδοση των κεντρικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Page 37 of 45