Αρθρογραφία

Διερεύνηση ενός υβριδικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου και γεωθερμικών νερών χαμηλής ενθαλπίας

Written by  |  Monday, 17 July 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η παρούσα εργασία διερευνά την παραγωγή ενέργειας 4 MWe από γεωθερμικά νερά χαμηλής θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τη χρήση φυσικού αερίου στο γεωθερμικό πεδίο του Αρίστηνου (Θράκη). Η θερμοκρασία των  πλούσιων σε NaCl νερών του πεδίου φτάνει του 95°C. Στο πλαίσιο της μελέτης εξετάζονται τρία διαφορετικά συστήματα. Το πρώτο σύστημα συνδυάζει  τη γεωθερμική ενέργεια χαμηλής ενθαλπίας με χρήση φυσικού αερίου για την υπερθέρμανση του οργανικού ρευστού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας.

Βελτιστοποίηση διεργασιών θρόμβωσης - κροκίδωσης στην παραγωγή πόσιμου νερού

Written by  |  Monday, 17 July 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Τα επιφανειακά ύδατα είναι συστήματα διασποράς προσμίξεων, διαφόρων χαρακτηριστικών και συγκεντρώσεων, όπως χημικών ουσιών (άλατα, σάκχαρα, κ.α.), μικροοργανισμών (βακτήρια, φύκια, κ.α.) και στερεών (άργιλος, άμμος, κ.α.). Με λίγες εξαιρέσεις, τα επιφανειακά ύδατα απαιτούν επεξεργασία για την αφαίρεση των σωματιδίων και των προσμίξεων πριν από τη διανομή τους στους καταναλωτές, προκειμένου να συμμορφωθούν με τα πρότυπα ποιότητας πόσιμου νερού.

Ο παράξενος θάνατος του τομέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Written by  |  Monday, 17 July 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Ανάλυση Λόγου, Κριτική Ανάλυση Λόγου και ο «κοινωνικός – διαδραστικός λόγος» του Hajer. Ο όρος «λόγος» (discourse) χρησιμοποιείται σε πολυάριθμες μελέτες και προσεγγίσεις τα τελευταία 20 χρόνια. Η έννοια της «ανάλυσης του λόγου» (discourse analysis) μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την έρευνα της παραγωγής της κοινωνικής πραγματικότητας.

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ