Αρθρογραφία

Φόρτιση Μετασχηματιστών σε παράλληλη λειτουργία

Written by  |  Tuesday, 20 December 2016 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Μερικές φορές οι μετασχηματιστές (Μ/Σ) των βιομηχανικών και εμπορικών εγκαταστάσεων λειτουργούν παράλληλα για λόγους αξιοπιστίας, βελτίωσης της ποιότητας ισχύος, για την πρόληψη βυθίσεων τάσεως ή λόγω αυξημένων απαιτήσεων φορτίου.

Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας

Written by  |  Tuesday, 20 December 2016 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η ενοποίηση των Ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και η δημιουργία μίας ενιαίας εσωτερικής αγοράς είναι διακηρυγμένη επιδίωξη της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κωδικοποιείται σε ξεχωριστό άρθρο της Συνθήκης της Λισαβόνας (194 ΣΛΕΕ).

Εκτίμηση της αβεβαιότητας δειγματοληψίας καυσίμων

Written by  |  Tuesday, 20 December 2016 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η δειγματοληψία αποτελεί ένα βασικό στάδιο των μετρητικών διαδικασιών και συνεισφέρει σημαντικά στην αβεβαιότητα των εργαστηριακών μετρήσεων. Μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερο έλεγχο των κινδύνων που συνδέονται με αποφάσεις περί συμμόρφωσης ή μη, ενός καυσίμου με προδιαγραφές που επιβάλει η νομοθεσία.

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ