ΣΤΕ

ΣΤΕ

Στη παρούσα εργασία εξετάστηκαν τρία καύσιμα, ντήζελ χωρίς προσθήκη βιοκαυσίμου, βιοντήζελ εμπορικό από ηλιέλαιο και HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Αρχικά, μελετήθηκαν, τόσο τα καθαρά καύσιμα όσο και μίγματά τους, ως προς τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες.

Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη ροή στερεών αποβλήτων διεθνώς. Ήδη από το 2003 η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε ισχύ τις Οδηγίες 2002/95/EC και 2002/96/EC, με σκοπό τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) και την οργανωμένη συλλογή των αποβλήτων τους (ΑΗΗΕ).

Οι προδιαγραφές  των πετρελαϊκών καυσίμων για χρήση σε κινητήρες ντήζελ πλοίων περιλαμβάνονται στο Διεθνές Πρότυπο EN ISO 8217. Στην έκδοση του 2012, καθόριζε ότι  τα καύσιμα ναυτιλίας έπρεπε να είναι απαλλαγμένα από βιοκαύσιμα επιτρέποντας επίπεδα «de minimis» δηλ. περίπου 0,10% κατ’όγκο (v/v) FAME (μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων - Fatty Acid Methyl Esters).

Ένα από τα πλέον απαιτητικά ενεργειακά συστήματα σε ένα πλοίο είναι η αντλία ψύξης θαλάσσιου νερού (Sea-Water cooling pump – SW). Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, οι αντλίες SW θα πρέπει να καλύπτουν το μέγιστο θερμικό φορτίο του συστήματος ψύξης υπό ακραίες (τροπικές) περιβαλλοντικές συνθήκες.

Thursday, 31 August 2017 00:00

Ανιχνεύοντας το Σύμπαν

Η κατασκευή του μεγαλύτερου οπτικού τηλεσκόπιου στον κόσμο προχωρά και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2024. Το αποκαλούμενο «Ευρωπαϊκό Εξαιρετικά Μεγάλο Τηλεσκόπιο» (European Extremely Large Telescope, E-ELT) είναι ένα έργο του Ευρωπαϊκού Νότιου Παρατηρητηρίου (European Southern Observatory, ESO) στο όρος Cerro Armazones της Χιλής.

Η αγορά των ΑΠΕ εξελίσσεται ραγδαία. Το 2016 ήταν μια χρονιά ορόσημο καθώς οι παγκόσμιες επενδύσεις σε τέτοιες υποδομές ξεπέρασαν τις αντίστοιχες επενδύσεις για ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι πολιτικές και τα κίνητρα για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έχουν βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των ΑΠΕ καθιστώντας τες μια πολύ πιο προσιτή μορφή ενέργειας.

Το φαινόμενο PID (Potential Induced Degradation) συναντάται συχνά μεταξύ των φωτοβολταϊκών πάνελ που λειτουργούν με φωτοβολταϊκά κύτταρα (solar cells).  Μπορεί να εμφανιστεί μόλις λίγα χρόνια μετά την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ενώ η ιδιαιτερότητά του έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να ξεκινήσει από ένα μόνο φωτοβολταϊκό πάνελ και σταδιακά να επεκταθεί σε περισσότερα, ακόμη και σε όλα τα πάνελ, αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως. 

Η παρούσα εργασία διερευνά την παραγωγή ενέργειας 4 MWe από γεωθερμικά νερά χαμηλής θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τη χρήση φυσικού αερίου στο γεωθερμικό πεδίο του Αρίστηνου (Θράκη). Η θερμοκρασία των  πλούσιων σε NaCl νερών του πεδίου φτάνει του 95°C. Στο πλαίσιο της μελέτης εξετάζονται τρία διαφορετικά συστήματα. Το πρώτο σύστημα συνδυάζει  τη γεωθερμική ενέργεια χαμηλής ενθαλπίας με χρήση φυσικού αερίου για την υπερθέρμανση του οργανικού ρευστού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας.

Τα επιφανειακά ύδατα είναι συστήματα διασποράς προσμίξεων, διαφόρων χαρακτηριστικών και συγκεντρώσεων, όπως χημικών ουσιών (άλατα, σάκχαρα, κ.α.), μικροοργανισμών (βακτήρια, φύκια, κ.α.) και στερεών (άργιλος, άμμος, κ.α.). Με λίγες εξαιρέσεις, τα επιφανειακά ύδατα απαιτούν επεξεργασία για την αφαίρεση των σωματιδίων και των προσμίξεων πριν από τη διανομή τους στους καταναλωτές, προκειμένου να συμμορφωθούν με τα πρότυπα ποιότητας πόσιμου νερού.

Ανάλυση Λόγου, Κριτική Ανάλυση Λόγου και ο «κοινωνικός – διαδραστικός λόγος» του Hajer. Ο όρος «λόγος» (discourse) χρησιμοποιείται σε πολυάριθμες μελέτες και προσεγγίσεις τα τελευταία 20 χρόνια. Η έννοια της «ανάλυσης του λόγου» (discourse analysis) μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την έρευνα της παραγωγής της κοινωνικής πραγματικότητας.

Page 25 of 45

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ