ΣΤΕ

ΣΤΕ

Ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο έχει μπει σε εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ως εκ τούτου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το 27% της συνολικής ενέργειας αφορά θερμότητα που καταναλώνεται από τις βιομηχανίες. Το 30% της θερμότητας αυτής αφορά θερμοκρασίες κάτω των 100 oC, το 27% θερμοκρασίες μεταξύ 100 oC και 400 oC και το υπόλοιπο 43% υψηλότερες θερμοκρασίες. Όσον αφορά τις βιομηχανίες στην Ελλάδα, η θερμότητα παράγεται από την κοστοβόρα και ρυπογόνα χρήση των καυσίμων, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο και μαζούτ. Οι σημαντικές κλιματικές αλλαγές και η αυξητική τάση του κόστους της ενέργειας επιτάσσουν βιώσιμες λύσεις που αξιοποιούν το εγχώριο ηλιακό δυναμικό.

Οι θερμικές ιδιότητες των εδαφικών σχηματισμών, δηλ. η θερμική αγωγιμότητα (thermal conductivity) και η ογκομετρική θερμοχωρητικότητα (volumetric heat capacity), παίζουν σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και την απόδοση των συστημάτων Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας για την αξιοποίηση της «αβαθούς» γεωθερμίας.

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην τεχνικο-οικονομική διερεύνηση του βέλτιστου τρόπου διασύνδεσης αιολικού πάρκου (Α/Π) με το δίκτυο. Ειδικότερα, εξετάζονται εναλλακτικοί τρόποι διασύνδεσης Α/Π με το δίκτυο (π.χ. καλώδια με αγωγούς διαφορετικού υλικού ή διατομής) σε σχέση με το κόστος τους και τις αναμενόμενες απώλειες ενέργειας επί των διασυνδετικών γραμμών.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική παρουσίαση μετρήσεων χαμηλόσυχνων μαγνητικών πεδίων σε τέσσερις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα εστιάζοντας: α) στις δυσμενέστερες συνθήκες έκθεσης, β) στην παρουσία αρμονικών συνιστωσών του μετρούμενου μαγνητικού πεδίου.

Το 2020 η παγκόσμια αγορά φωτισμού αναμένεται να φτάσει τα 100 δις € εκ των οποίων το 80%  προβλέπεται να αφορά τα LED, από μόλις 10% που είναι σήμερα, τα οποία σταδιακά θα εκτοπίσουν τις υφιστάμενες τεχνολογίες φωτισμού. Έτσι, έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά η αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων, που υπόσχεται ένα πιο λαμπερό μέλλον.

Στο προηγούμενο άρθρο παρουσιάστηκε η μεγάλη σημασία της χρήσης των  ρυθμιστών στροφών στη σύγχρονη βιομηχανία καθώς και η ευρεία αποδοχή τους παγκοσμίως. Προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία τους σε βάθος χρόνου και σύμφωνα με τις βιομηχανικές απαιτήσεις, η ΑΒΒ ακολουθεί το μοντέλο του κύκλου ζωής (life cycle services) και στους ρυθμιστές στροφών, με στόχο να οργανώσει και να προετοιμάσει καλύτερα τους χρήστες των μηχανημάτων αυτών για τις μεταβάσεις μεταξύ των διαφορετικών φάσεων στον κύκλο ζωής τους. Στο άρθρο αυτό θα δούμε αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε κάθε φάση, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις σημερινές βιομηχανικές απαιτήσεις παγκοσμίως.

Οι κινητήρες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης βιομηχανίας και η έξυπνη διαχείρισή τους (τόσο όσον αφορά στον έλεγχό τους όσο και στην ενέργεια που καταναλώνουν) είναι, πλέον, επιτακτική ανάγκη. Βασικός στόχος της ΑΒΒ αποτελεί η ευκολία χρήσης και η αποδοτικότητα λειτουργίας των κινητήρων.

Oι αυξανόμενες απαιτήσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια για τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο έλεγχος των παραγωγικών μονάδων, οι διαδικασίες αυτών καθώς και ο πάγιος εξοπλισμός τους. Ένα μέρος του εξοπλισμού αυτού με μεγάλα οφέλη για τον τελικό χρήστη είναι οι ρυθμιστές στροφών (VariableSpeedDrives), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ηλεκτροκινητήρων. Με το κείμενο αυτό, ξεκινά μια σειρά άρθρων που σκοπό έχει να παρουσιάσει τις ανάγκες υποστήριξης των σύγχρονων ρυθμιστών στροφών, μέσα από τις λύσεις που ήδη προσφέρει η ΑΒΒ.

Οι περισσότεροι ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης που εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να πληρούν τα κριτήρια απόδοσης που καθορίζονται από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες - που συχνά αναφέρονται ως ΠρότυποΕλάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης MEPS, (MinimumEnergyPerformanceStandard) - τροποποιήθηκαν πρόσφατα. Σε αυτό το άρθρο περιγράφουμε τι έχει αλλάξει και εξετάζουμε πώς οι απαιτήσεις θα μπορούσαν να εξελιχθούν περαιτέρω στο μέλλον.

Page 42 of 48

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ