Αρθρογραφία

Πολιτική συμψηφισμού ενέργειας από Φ/Β (Net-Metering) στην Ελλάδα

Written by  |  Monday, 30 March 2015 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η πολιτική ενεργειακού συμψηφισμού αυτοπαραγωγών από Φωτοβολταϊκές (Φ/Β) εγκαταστάσεις που ξεκίνησε το Δεκέμβριο 2014, ενώ αναλύονται μέσω δύο μελετών περίπτωσης οι σημαντικότερες παράμετροι που επηρεάζουν την ελκυστικότητα μιας τέτοιας επένδυσης.

Διαχείριση ομβρίων υδάτων σε βιομηχανικές περιοχές

Written by  |  Tuesday, 16 September 2014 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Ο χώρος εντός του οποίου εγκαθίστανται και δραστηριοποιούνται αριθμός παραγωγικών δραστηριοτήτων και αναπτύσσονται έργα υποδομών (οδοποιία, δίκτυα κτλ) - βιομηχανικές περιοχές - αποτελούν μικρές και αποκεντρωμένες λεκάνες απορροής. Οι πιέσεις που δέχεται το φυσικό και ιδιαίτερα το υδάτινο περιβάλλον στις περιοχές αυτές, σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων από τις εγκατεστημένες δραστηριότητες (επιχειρήσεις), όπου παρατηρούνται περιστασιακές και συστηματικές απορρίψεις ανεπεξέργαστων ή μερικώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στους αποδέκτες, καθώς και με την απόδοση των κεντρικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Προστασία από τη διάβρωση στις αντλίες νερού

Written by  |  Monday, 30 March 2015 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η Grundfos διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία για το θέμα της διάβρωσης και έχει αναπτύξει ειδικό λογισμικό για την επιλογή της πλέον κατάλληλης αντλίας για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.


Page 25 of 29

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ